woensdag 4 september 2013

Papa Friso

'Friso was een vader die dolgraag optrok met zijn dochters. Hij keek ook graag hoe ze leerden en werd geïnspireerd door hun denkwereld. Maar hij vond het ook geweldig hun horizon te verbreden en ze aan te moedigen zelf met ideeën te komen en tot hun eigen conclusies te komen. Je kon Friso niet gelukkiger zien dan wanneer een van zijn dochters met een origineel idee kwam dat ook nog enigszins doordacht was. Dan kon de dag voor Friso niet meer stuk.'
*** 'Friso was a father who would love hanging out with his daughters. He looked like how they learned and was inspired by their thinking. But he also found it great to broaden their horizons and to encourage them to come up with ideas themselves and to their own conclusions. You could not see Friso happier than when one of his daughters with an original idea came that was somewhat thought. Dan could not go wrong. "The day before Friso.' ***
08-10-2006, de doop van Leonore
Friso en ik zagen elkaar voor het laatst drie dagen voor zijn ongeluk. Ik was met mijn gezin bij Mabel en haar gezin en we vertrokken twee dagen voor het ongeluk. Friso was toen op een punt in zijn leven. Zijn gezinsleven was helemaal in balans, een geweldige relatie met Mabel en twee dochters die het volgens hem en mij geweldig deden.
*Friso and I saw each other for the last three days before his accident. I was with my family at Mabel and her family and we left two days before the accident. Friso was at one point in his life. His family life was completely in balance, a great relationship with Mabel and two daughters who did it according to him and me.*
Het gezinnetje woont de doop van Ariane bij
En wat zijn werk betreft. Plannen die Friso al jaren had, begonnen werkelijkheid te worden. Als ik met Friso over zijn carrière praatte, legde hij de lat duidelijk hoog. Ik zag dan iemand die het uitstekend deed en hij vond dat hij niet genoeg had gedaan.
*And what his work is concerned. Plans that Friso had for years, began to become reality. When I talked about his career with Friso, he clearly set the bar high. I saw someone who did excellent and he found that he had not done enough.*
Verlegen prinsesjes en een groot cadeau bij de doop van Eliane
En wat zeker speelde op die dag in Lech was dat hij voor het eerst in zijn leven inzag dat hij veel had bereikt. Het gaf me een goed gevoel dat hij genoot van zijn bijdrage, zijn succes. Dat hij zichzelf niet te hard viel.
*And which certainly played on that day in Lech was he for the first time in his life saw that he had accomplished a lot. It gave me a good feeling that he enjoyed his contribution, his success. He himself was not too hard.*
Doop van Pieter van Vollenhoven jr.
Friso is iemand die er als vriend altijd voor je is. Hij heeft een volle agenda, reist veel en heeft het druk. Maar voor een vriend is hij altijd beschikbaar. En als je met Friso praat, als je hem advies vraagt over je leven of je werk zal hij aan het eind van zijn antwoord op je vraag altijd vraagtekens zetten bij je vragen.
*Friso is someone who is always there for you as a friend. He has a full agenda, travels a lot and is busy. But for a friend he is always available. And if you talk to Friso, if you ask him advice he always questioned your questions. At the end of his answer to your question about your life or your work.*
Friso was met zijn gezin niet anders dan met zijn vrienden. Hij luisterde en gaf op het eind kort zijn mening. Dan luisterde iedereen en veranderde soms van standpunt. Maar vaak gaf hij er nog een grappige draai aan. Hij wist heel goed dat hij deel uitmaakte van de koninklijke familie. En hij voelde volgens mij een positieve maar belangrijke plicht als lid van de familie. Hij was er trots op en wilde het werk in die rol ook goed doen.
*Friso was no different with his family and his friends. He listened and gave his opinion on the short end. Then everyone listened and sometimes changed his position. But often he gave a funny twist. He knew very well that he was part of the royal family. And I think he felt a positive but important duty as a member of the family. He was proud and wanted to work in that role also do well.*
Friso samen te zien met zijn moeder was een groot genoegen. Ze geven glans aan elkaar. Je ziet bij beiden een prachtige glimlach als ze bij elkaar zijn. Hij weet zijn moeder op unieke wijze te plagen. Hij plaagt zijn vrienden ook, maar er springen meer vonken af als je Friso met zijn moeder ziet. Hij is inspirerend. Je ziet ook dat ze ideeen voor een politiek debat delen. Heel geëngageerd, met de warmte van de moeder-zoonrelatie. Heel bijzonder.
*See Friso together with his mother was a great pleasure. They give shine to each other. You'll see both a beautiful smile when they are together. He knows to tease his mother. Uniquely He teases his friends, but more sparks jump off when you see Friso with his mother. He is inspiring. You also see that they share ideas for a political debate. Very committed, with the warmth of the mother-son relationship. Very special.*
Als ik denk aan de tijd die we samen doorbrachten, dan denk ik vooral aan een gezin dat van hun tijd samen geniet. Ik denk aan hoeveel plezier we hebben gehad. En wat uniek was aan de vakanties met Friso en Mabel is dat er altijd tijd is voor een politiek debat. Of een belangrijk gespreksonderwerp. Friso houdt ervan om spelletjes te doen en zijn en mijn kinderen te stimuleren. Er wordt altijd een speurtocht gehouden, waarschijnlijk opgezet door Friso. En een bonte avond op inspiratie van Mabel waar Friso en ik ook aan mee moeten doen. Maar zulke vakanties zie je misschien wel bij iedereen.
*When I think of the time we spent together, I think first of a family enjoying their time together. I think of how much fun we had. And what was unique about the holidays with Friso and Mabel is that there is always time for a political debate. Or an important topic. Friso likes to play games and and encourage my children. There is always held a treasure hunt, probably designed by Friso. And a colorful evening of inspiration Friso and Mabel where I need to do with. But such holidays you might see it at all.*
Friso's zwakheden? Hij is zeker geen goede danser. Hij lacht om zijn eigen grappen, onbedaarlijk. Hij kan zich meestal wel inhouden. Maar als hij om zijn eigen grappen lacht, kan hij niet ophouden. En ik denk dat je hem wel kunt beschouwen als verlegen, of arrogant. Maar dat is volgens mij de stille luisteraar in hem.
*Friso's weaknesses? He is definitely not a good dancer. He laughs at his own jokes, uncontrollably. He can usually entail. But if he laughs at his own jokes, he can not stop. And I think you can consider as shy or arrogant him. But I think that's the silent listener in him.*
De gebeurtenissen rond hun huwelijk vond hij vreselijk. Als ik zou moeten uitleggen waarom en wat. Wie Friso kent, weet dat hij vooral eerlijk en integer was. En de gebeurtenissen rond hun huwelijk leken die integriteit in twijfel te trekken. En wel op een manier die volgens mij niet eerlijk was. Maar Friso's handen waren daardoor ook gebonden. Hij kon niet reageren zonder de situatie erger te maken. Hij had altijd meer kunnen zeggen of doen. Maar voor zover ik kon zien was er sprake van een hetze. Onderdeel van die hetze was ook het in twijfel trekken van de integriteit van de vrouw van wie hij hield en waarmee hij zijn leven wilde delen.
*The events surrounding their marriage he hated. If I had to explain why and what. Who knows Friso, know that he was especially honesty and integrity. And the events surrounding their marriage seemed to attract them. Integrity into question And in a way that was not fair to me. But Friso's hands were therefore tied. He could not respond without making worse the situation. He always had more to say or do. But as far as I could see there was a smear campaign. Part of this smear campaign was also calling into question the integrity of the woman he loved and that he wanted to share his life.*
Mabel was voor Friso een ware zielsverwant. Iemand waarmee Friso alles kon delen. Zijn verlangen naar een liefhebbend gezin, maar ze was ook iemand die hem stimuleerde. En ze kon hem ook aan het lachen maken. En ze moedigde zijn grote ideeën aan, ideeën om de wereld te veranderen. Friso was iemand die met weinig woorden een conversatie afsloot, maar hij vond het heerlijk om Mabel aan het begin veel te horen zeggen.
*Mabel was Friso a true soul mate. Someone that Friso could share everything. His desire for a loving family, but she was also someone who encouraged him. And she could make him laugh. And she encouraged his big ideas, ideas to change the world. Friso was someone with a few words conversation ended, but he loved being at the beginning much hearsay Mabel.*
Wat ik het meeste mis is de unieke combinatie van goede raad met een glimlach. Goede raad waar je nog lang over kunt nadenken. Dat is iets wat me altijd zal bijblijven.
*What I miss most is the unique combination of good advice with a smile. Good advice which you can think about a long time. That is something that will stay with me. Always.*

Een interview met Friso en Mabel over hun vakantie (Libelle, 2011)Hoe ziet de zomer eruit voor uw gezin?
Friso: “Mijn moeder heeft een prachtig huis met zwembad in Italië. Dat is voor de kinderen natuurlijk heerlijk. Voor ons is het belangrijkst: de tijd sámen doorbrengen. Spelletjes doen, boeken lezen en dagtochtjes maken. Maar om eerlijk te zijn, we doen tijdens vakanties niet zo veel meer dan echt samen zijn. Wij werken doordeweeks allebei hard, maar de weekenden en de vakanties zijn voor het gezin.”
Mabel: '' Dat we daardoor niet een enorm actief sociaal leven hebben, vind ik niet zo erg. Ik probeer kwaliteitstijd met de kinderen te hebben. Als het bedtijd is, wil ik thuis zijn. Samen eten doordeweeks is lastig maar rond bedtijd is het altijd: veel boekjes lezen, voorstellingen doen. Soms maken we samen verhalen. Luana leest al hele boeken, in Engeland zijn ze daar vrij snel mee. Het is zo leuk om haar te zien voorlezen aan Zaria.
Worden uw kinderen tweetalig opgevoed? 
Friso: “Ja, wij spreken Nederlands met ze en op school spreken ze Engels. Dat laatste gaat echt heel goed,Nederlands verhaspelen ze eerder.Mabel: “Nou, hun Nederlandse zins opbouw is soms een beetje verkeerd. Maar ik vind het ongelooflijk hoe snel ze beide talen onder de knie hebben.”
Hoe laat u uw kinderen het leven ontdekken? 
Mabel: “Ik probeer zo weinig mogelijk mijn stempel te drukken, ik zal niet snel ‘zo zie ik het’ en ‘zo moet je het doen’ zeggen. In mijn werk doe ik niet anders. Je kunt problemen pas oplossen als je mensen zelf de mogelijkheden daartoe geeft, de Engelse taal heeft daar het prachtige woord empowerment voor. Je stimuleert en laat mensen zélf de verantwoordelijkheid op zich nemen. Ik ga niets voor ze oplossen, ik draag bij om dingen mogelijk te maken.”
Welke wijsheden kreeg u van uw ouders mee? 
Friso: “Nu ja, mijn broers en ik hadden natuurlijk niet een doorsnee achtergrond. Dan helpt het wel heel erg wanneer je ouders besluiten je toch naar een normale school te laten gaan. Met name mijn vader heeft daar een geweldige rol in gespeeld. Hij was wat dat betreft een visionair. Daardoor ben ik in staat geweest in Delft te studeren, mijn opleidingen te doen, normaal werk te krijgen. Je ziet nu toch dat dertig jaar later mensen dat ook van ons verwachten. Het is niet alleen maar het ceremoniële van lintjes doorknippen en dat soort werk, nee, het is gewoon werken. Ik ben daar heel gelukkig mee. Zoals ik heel gelukkig ben met de keuze van mijn ouders destijds; ze hebben ons alle mogelijkheden gegeven.”
Bij de viering van de 40e verjaardag van Willem-Alexander
Uw ouders zijn echt voorbeelden voor u?
Friso: “Ja. Beiden hebben heel hard gewerkt, altijd. Dat heeft mijn bewustzijn erg beïnvloed: dingen komen niet vanzelf. Als je succesvol wilt zijn, moet je óf veel geluk hebben, óf hard werken. En dan werk ik liever ’s avonds nog even, tussen acht en half twaalf, om overdag meer kwaliteitstijd met de kinderen te hebben. En ja, dan heb ik even wat minder tijd voor sport en het sociale leven. Ik offer het graag op.”
Mabel: “Mijn vader is een voorbeeld voor mij, hij greep alles aan, werkte hard. Die mentaliteit van ‘ervoor gaan’ heb ik mede van hem. Toen ik negen was, is hij overleden. Ik had pijn om het verlies, maar werd me er ook van bewust dat het leven een gift is. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik leef, dat wil ik niet verkwanselen. Mijn moeder heeft ook een grote rol gespeeld, die had een voorbeeldfunctie, deed ontzettend veel vrijwilligerswerk. Er kwamen wel eens tijdelijk kinderen bij ons wonen die thuis problemen hadden. Achteraf realiseer je je pas: toch wel bijzonder. Maar ik vond het van mijn moeder heel normaal. Zo zijn er velen in Nederland, die dat doen. Die een enorme bijdrage leveren aan het geluk en welzijn van anderen.”
(toenmalige )Koningin Beatrix 75 jaar
Ook verteld door Friso en Mabel: 
Het is belangrijk dat kinderen meerdere talenten kunnen ontwikkelen. Laatst kregen onze kinderen een vergrootglas. Hup de tuin in om beestjes te bekijken. Dat vergrootglas helpt, met wat ouderlijke stimulans, het verschil te maken tussen 'bah een tor' en 'hé wat een mooi beest met zoveel poten.' Fascinerend!
Een gelukkig stel!
Laatst vroeg Zaria aan mij: 'Wie heeft dan de wereld gemaakt, God? Ja, maar pappie, wie heeft dan God gemaakt?
Mabel in het verlovingsjurkje van Beatrix op het huwelijk van Pieter-Christiaan en Anita
***An interview with Friso and Mabel about their holiday (Dragonfly, 2011)***


What does summer look like for your family?

Friso: "My mother has a beautiful house with pool in Italy. It is natural for children delicious. For us the most important: the time together. Play games, read books and take day trips. But to be honest, we do not during holidays so much more than really be together. We work hard both on weekdays, but on weekends and holidays for the family. "
Mabel en Friso bij de begravenis van Carlos Hugo de Bourbon de Parma, in 2010

Mabel:'' We therefore do not have a very active social life, I do not feel so bad. I try to have quality time with the children. At bedtime, I want to be home. Eating together during the week is difficult but it is always at bedtime: read many books, shows do. Sometimes we make together stories. Luana been reading whole books, in England they are there pretty quick with it. It's so nice to see hair reading to Zaria.
Samen naar een doop
Your children are raised bilingual?


Friso: "Yes, we speak Dutch with them at school and they speak English. The latter is really very good, they mess up earlier Dutch "Mabel". Well, their Dutch sentence structure is sometimes a bit wrong. But I find it incredible how quickly they have mastered both languages​​."
Tijdens de herdenkingsdienst in Apeldoorn

How do you let your children discover life?
Mabel: "I try to minimize my mark, I will not soon 'as I see it' and 'if you do it' say. In my work I do not like. You can only solve problems if you give people with the resources to do so, the English language as the beautiful word for empowerment. You stimulates and let people take responsibility themselves. I'm not going to solve them, I contribute to things possible.
Het laatste huwelijk waar ze samen zijn, Carlos en Anne-Marie trouwden op 20 november 2010
What wisdom did you receive from your parents do?
Friso: "Well, my brothers and of course I did not have a typical background. Then it really helps when your parents decide you do to let go. Normal school Especially my father has played a great role in. He was a visionary in that respect. As a result I have been able to study, to do, to get. Normally work my university courses Do you see now that thirty years later that people expect of us. It's not just the ceremonial cutting of ribbons and that kind of work, no, it's just work. I am very happy with it. As I am very happy with the choice of my parents then, they have given us all the possibilities. "
Maxima's 40e verjaardag
Your parents are really examples for you?
Friso: "Yes. Both have worked very hard, always. This has really affected my consciousness: things do not come naturally. If you want to be successful, you either have good luck, or hard work. And I prefer to work at night some, between eight and half past eleven, during the day to have more quality time with the children. And yes, I have even less time for sports and social life. I offer it like to. "
Een mooie foto van Mabel en Friso
Mabel: "My father is a role model for me, he grabbed all, worked hard. That mentality of 'go for it' I feel for him. When I was nine, he is deceased. I was in pain for the loss, but I was also aware that life is a gift. I am very grateful that I live, that I will not squander. My mother has also played a major role, which had an example, did lots of volunteer work. There were sometimes temporarily children live with us who had problems at home. Afterwards you realize only: surely special. But I found it in my mother very normal. So there are many in the Netherlands, who do. Who make a huge contribution to the happiness and welfare of others. "
De verjaardag van Harald van Noorwegen
Another things that Friso and Mabel tells in the intererview:
***It is important that children can develop. Multiple talents Last got our kids a magnifying glass. Hup the garden to see animals. That magnifying glass helps with some parental encouragement, to make the difference between 'bah a tor' and 'hey what a beautiful beast with many legs. "Fascinating!***
***Last Zaria asked me: "Who made the world, God? Yes, but Daddy, then who created God?***
Friso en Luana op de latten
Alle koninginnedagen op een rijtje:
All the queensdays:

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 is de laatste Koninginnedag die Friso meegemaakt heeft. Ook voor Mabel was het de laatste Koninginnedag. Ik hoop dat Mabel met koningsdag er weer bij is.
2011 is the latest queensday that prince Friso believed. For Mabel was it the lates queensday too. I hope that Mabel with kingsday comes with the royal family! 
© foto van de RVD, Adam Anders, 2010
© foto van de RVD, Adam Anders, 2010
Lijken Luana en Zaria niet op hun vader?
Looks Luana and Zaria on their father, or not?
Net zo blond als papa?
Screenshots van de NOS, foto's van Adam Anders.
Screenshots from the NOS, pictures of Adam Anders.

Geboorte/doopfoto's van de RVD
Birth/christening pictures from the RVD


De tekst is geschreven/verteld door: Adam Anders, Friso en Mabel (Libelle 2011).
The information is write or tell from: Adam Anders, Friso and Mabel (Libelle 2011)
De foto's © koninklijkhuis.nl en screenshots van de NOS, foto's van Adam Anders, screenshots van foto's van Anja van Wijgerden, ppe-agency.
Foto's en tekst mogen niet overgenomen worden!
The pictures are from: © RVD, screenshots from NOS, pictures from Adam Anders, pictures from Anja from Wijgerden, ppe-agency

I hope you can understand me English, it isn't very good!

8 opmerkingen:

 1. Hoi Jacobien,
  Allereerst: wat een werk heb je gehad aan deze blog! Heel uitgebreid en lekker veel foto's. Wel wat kleine opmerkingen: is het niet veel overzichtelijker om alleen in het Nederlands te schrijven? Desnoods doe je een hele korte samenvatting in het Engels. Verder kan ik de tekst heel slecht lezen in het witte vak. Misschien is dit per ongeluk zo gegaan, maar ik noem het toch even.
  Ja, Luana en Zaria hebben zeker weg van hun vader, maar ook echt wel van hun moeder. Ik vind het mooi dat we alles bij elkaar behoorlijk veel over de meisjes weten. Je hebt het mooi bij elkaar gezet.
  Groetjes, Jenny

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Jeffrey, zoon van anja5 september 2013 om 13:39

  inderdaad, de tekst in het witte vak is moeilijk te lezen en je hebt er een mooie log van gemaakt. Ik heb deze met plezier gelezen

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Heel hartelijk bedankt voor jullie reacties!! Voor jullie is het Nederlands makkelijker maar voor alle andere bezoekers niet. Daarom blijf ik hiermee doorgaan. Je ziet altijd eerst de Nederlandse tekst en dan de Engelse tekst. Misschien dat ik nog overweeg om elke keer twee logjes te plaatsen, een Nederlandse en een Engelse, maar dat is voor mij wel iets meer werk! Als jullie dit fijner vinden, willen jullie dit dan zeggen, dan ga ik daar weer aan werken! Dat andere is idd. per ongeluk en ik krijg het helaas niet meer weg. Ik heb het dus maar anders geprobeerd.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is nu beter te lezen, bedankt.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Prachtige log met veel mooie en dierbare foto´s erin! Je kunt zien dat je er veel werk van hebt gemaakt, super!

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hele mooie uitgebreide log met al die foto's!

  BeantwoordenVerwijderen